kiwanis logo assen

Privacyverklaring

Stichting Fundraising Kiwanis Club Assen (hierna te noemen Kiwanis), gevestigd te Assen, ingeschreven bij de KvK 66183561 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Strekking

Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers van deze website te informeren in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) over het type, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door Kiwanis. Kiwanis neemt uw privacy zeer serieus en zal uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet behandelen. Houdt u er rekening mee dat gegevensoverdracht op internet over het algemeen onderhevig kan zijn aan beveiligingsrisico's. Volledige bescherming tegen toegang door vreemden is niet mogelijk.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kiwanis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (inschrijving Kiwanis Trofee).
De persoonsgegevens die wij verwerken:
1. Voor- en achternaam
2. Adres
3. Postcode
4. Plaats
5. Bankrekeningnummer
6. Telefoonnummer
7. Mobiele telefoonnummer
8. E-mail adres
9. IP-adres
10. Gegevens over het bezoek aan onze website (bezochte pagina's)
11. Internetbrowser en apparaat type

De gegevens bij 1 t/m 8 wordt verwerkt voor de organisatie van de Kiwanis Trofee. De verzamelde gegevens (9 t/m 11) zijn uitsluitend voor statistische doeleinden. Kiwanis behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

Google Analytics

Deze website maakt géén gebruik van de Google Analytics-service van Google Inc.

Gebruik van sociale media

FACEBOOK
Deze website maakt géén gebruik van Facebook Social Plugins, die wordt beheerd door Facebook Inc.
GOOGLE+
Deze website maakt géén gebruik van Google+, die wordt beheerd door Google Inc.
TWITTER
Deze website maakt géén gebruik van de Twitter-button, die wordt beheerd door Twitter Inc.

NIEUWSBRIEF (mailinglist)

Kiwanis biedt u een nieuwsbrief aan waarin hij u informeert over actuele evenementen en/of aanbiedingen. U abonneert zich op de nieuwsbrief, als u zich inschrijft voor de Kiwanis Trofee. Wilt u deze niet (meer) ontvangen stuurt u een e-mail aan info@kiwanistrofee.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kiwanistrofee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerking persoonsgegevens

Kiwanis verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende grondslag en doelen:
1. Het afhandelen van uw betaling.
2. Verzenden van onze nieuwsbrief.
3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
5. Kiwanis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Bewaren van gegevens

Kiwanis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kiwanis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kiwanis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Kiwanis gebruikt géén cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kiwanis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kiwanistrofee.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kiwanis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kiwanis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@kiwanistrofee.nl. Kiwanis heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
1. Beveiligingssoftware tegen virussen en ingestelde firewall.
2. SSL-verbinding. Uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verzonden. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Deze privacyregeling beweert niet correct en/of volledig te zijn.